Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Célie Beauty

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Célie Beauty:                                      De gebruiker van deze algemene voorwaarden: De Célie Beauty gevestigd aan Burgemeester de Geusstraat 65 te (5146 EA) Waalwijk, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 80692087 en met het BTW-nummer NL003482526B76;

Klant:                                                 De natuurlijke persoon die met Célie Beauty een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Overeenkomst:                                   De overeenkomst tussen de Klant en Célie Beauty;

Product:                                             In het kader van de Overeenkomst door Célie Beauty te leveren of geleverd product, zoals wimperserum;

Schriftelijk:                                          Schriftelijk of via de e-mail;

Website:                                             De website https://celiebeauty.nl/ en alle bijbehorende sub-domeinen.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Célie Beauty en op iedere Overeenkomst tussen Célie Beauty en de Klant.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk tussen de Klant en Célie Beauty zijn overeengekomen.
2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Célie Beauty vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4 Indien Célie Beauty niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Célie Beauty in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5 Célie Beauty heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod
3.1 Ieder aanbod van Célie Beauty is vrijblijvend.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten zijn in euro’s. Célie Beauty is vrijgesteld van btw.
3.3 Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.4 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Célie Beauty kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Célie Beauty afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten
3.5. Célie Beauty kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het bestelproces via de Website heeft doorlopen.
4.2 Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, wordt een bevestigingse-mail naar de Klant gestuurd.

 Artikel 5. Account

5.1 Op de Website kan de Klant een account aanmaken. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanmaken van een account niet noodzakelijk.
5.2 Nadat de Klant een account heeft aangemaakt, stuurt Célie Beauty een bevestiging daarvan via de e-mail.
5.
3 Tijdens het aanmaken van een account kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij/zij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.4 De Klant dient zijn/haar inloggegevens strikt geheim te houden. Célie Beauty is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
5.6 Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn/haar inloggegevens in handen van een onbevoegde zijn gekomen, dan dient hij/zij zo spoedig mogelijk zijn/haar wachtwoord te wijzigen en/of Célie Beauty daarvan in kennis te stellen, zodat Célie Beauty gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
6.1 Zodra de bestelling door Célie Beauty is ontvangen, stuurt Célie Beauty de bestelling zo spoedig mogelijk op naar het door de Klant opgegeven afleveradres.
6.2 Célie Beauty is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 7. Verzendkosten
7.1 Indien er verzendkosten in rekening worden gebracht, dan zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze verzendkosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

Artikel 8. Betaling en factuur
8.1. De Website biedt de volgende betaalmogelijkheden:

  1. iDEAL;
  2. Bancontact;
  3. Klarna

  8.2. De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.

Artikel 9. Levering
9.1 Alle vermelde levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
9.2. Via de e-mail ontvangt de Klant de
track & trace-code van zijn/haar bestelling, zodat de Klant de zending kan volgen.
9.3. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd, dan gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op de Klant

Artikel 10. Herroepingsrecht
10.1 De Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

10.2 Indien de Klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Célie Beauty kenbaar te maken door:

A. Een e-mail te sturen naar info@celiebeauty.nl; of
B. Een bericht te sturen via het contactformulier op de Website, zie https://celiebeauty.nl/service/.

Hierbij kan de Klant gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar de Klant is dat niet verplicht. Indien de Klant via de Website of via de e-mail aan Célie Beauty meldt dat hij/zij een beroep doet op het herroepingsrecht, dan stuurt Célie Beauty na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging.
10.3 Nadat de Klant de melding heeft gedaan zoals omschreven in artikel 10.2, dient de Klant binnen 14 dagen na deze melding het Product terug te sturen naar Célie Beauty op een zodanige wijze dat het Product tijdens het transport goed en volledig beschermd is tegen beschadigingen.
10.4 De Klant kan ook, zonder eerst Célie Beauty ervan op de hoogte te stellen dat hij/zij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 10.1 terugsturen naar Célie Beauty. In een dergelijk geval dient de Klant bij zijn/haar retourzending een verklaring te voegen waaruit blijkt dat de Klant een beroep doet op het herroepingsrecht.
10.5 De Klant dient het Product terug te sturen naar:

Célie Beauty
Burgemeester de Geusstraat 65
5146 EA Waalwijk
Nederland

10.6 Indien de Klant een beroep doet op het herroepingsrecht, dan dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te zijn gegaan met het Product en mag vanwege hygiënische redenen het Product niet gebruikt zijn. Indien de sealing van het Product verbroken is, dan wordt geacht het Product gebruikt te zijn en kan de Klant geen beroep meer doen op het herroepingsrecht, zie ook artikel 11.
10.7
Bij het retourneren van een Product in het kader van het herroepingsrecht zijn de verzendkosten voor het terugsturen van het Product voor rekening van de Klant. Deze kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer €3,95.
10.8 Het terugsturen van het Product is voor risico van de Klant. Derhalve is het belangrijk dat de Klant het (digitale) verzendbewijs van de retourzending met daarop de track & trace-code goed bewaart tot het moment dat Célie Beauty aan de Klant kenbaar heeft gemaakt dat Célie Beauty het Product retour heeft ontvangen.
10.9 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Klant.
10.10 Célie Beauty zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs en, voor zover van toepassing, de betaalde verzendkosten voor het opsturen van de bestelling restitueren, mits de Klant volledig heeft voldaan aan zijn/haar verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel. Indien de Klant een deel van de bestelling houdt, dan worden de betaalde verzendkosten voor het opsturen van de bestelling niet gerestitueerd.
10.11 Célie Beauty mag wachten met terugbetaling tot Célie Beauty het Product heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat de Klant het Product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
10.12 Célie Beauty betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

 Artikel 11. Uitzondering op het herroepingsrecht
11.1 Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 10 geldt, vanwege hygiënische redenen, niet voor het Product waarvan de sealing is verbroken.

Artikel 12. Verplichtingen van de Klant
12.1 De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksinstructies van het Product. Célie Beauty is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven van de gebruiksinstructies.
12.2
De Klant dient het Product enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het Product bestemd is.

Artikel 13. Klachten en contact
13.1 De Klant is verplicht het geleverde Product onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur Schriftelijk, te melden.
13.2 Transportschade dient direct bij het in ontvangst nemen van het Product door de Klant aan Célie Beauty kenbaar te worden gemaakt door het sturen van een foto van de schade naar Célie Beauty.
13.3 De Klant dient Célie Beauty de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken.
13.4 Vragen over de bestelling of klachten kunnen op de volgende wijzen ingediend worden:

  1. Via het e-mailadres: info@celiebeauty.nl
  2. Via het contactformulier op de Website: https://celiebeauty.nl/service/
  3. Telefonisch: + 31 6 41622144
   13.5 Célie Beauty geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn/haar klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Célie Beauty binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

  13.6 De Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

  Artikel 14. Conformiteit
  14.1 Célie Beauty staat er voor in, mits het Product enkel gebruik wordt voor het doel waarvoor het Product bestemd is, dat het Product voldoet aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Célie Beauty kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
– Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
Enige daad of nalatigheid van de Klant.

15.2 Célie Beauty is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.
15.3 Célie Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Célie Beauty is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het opgeven van een verkeerd afleveradres.
15.4 De Klant dient zelf na te gaan of het Product ingrediënten bevat waarvoor hij/zij allergisch is. Célie Beauty is nimmer aansprakelijk voor een allergische reactie als gevolg van het gebruik van het Product.
15.5 Célie Beauty is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, arbeidskosten, reputatieschade, vertragingsschade, omzetverlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.6 Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid op Célie Beauty mocht rusten, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Célie Beauty betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Célie Beauty nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd. 

 

Artikel 16. Overmacht
16.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Célie Beauty liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; staking; boycot; epidemieën; pandemie; hackerattack; cyberaanval; natuurramp; extreme weersomstandigheden; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadiging van Producten bij het transporteren daarvan; ex- en importbelemmeringen; brand; vervoersproblemen; het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
16.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Célie Beauty ingeschakelde derde partij.
16.3 Indien Célie Beauty wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen, dan stelt Célie Beauty de Klant daarvan op de hoogte.

Artikel 17. Persoonsgegevens
17.1 Célie Beauty verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Célie Beauty kan de Klant het privacy beleid van Célie Beauty raadplegen, zie https://celiebeauty.nl/privacyverklaring/.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle Overeenkomsten en overige rechtshandelingen tussen de Klant en Célie Beauty is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen tussen de Klant en Célie Beauty zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Célie Beauty gevestigd is. De Klant heeft 1 maand de tijd nadat Célie Beauty zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

 

  Pagina’s

  Social media


  Instagram

   

  Privacyverklaring

  Algemene voorwaarden